วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

mod :)


แนะนำตัวค่ะ :)

ชื่อ นางสาว ทิพารมย์  คงเพ็ชร์ ชื่อเล่น มด(ตะนอย)^^
รหัสนักศึกษา 5411103049  หลักสูตร คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2536